مترجم 75

فهرست مطالب

 

 • رنگ‌وبوی ترجمه
 • ویرایش ادبی و ریطوریقا
 • نگاهی به مقالۀ ویرایش ادبی و ریطوریقا
 • مترجمی که فقط مترجم نبود/ غرض نقشی است کز ما بازماند
 • مصطفی رحیمی
 • مصطفی رحیمی در مقام مترجم
 • مصطفی رحیمی و نیم‌رخ سارتر
 • یک مترجم خوب هم می‌تواند…
 • گزیدۀ ترجمه؛ ننه دلاور و فرزندان او
 • ترجمۀ متون علوم انسانی
 • منیر جزنی (مهران)
 • حکایت ترجمۀ سبک همینگوی به فارسی
 • ترجمه را از دايی‌جان ناپلئون بیاموزیم
 • غزلیاتی از حافظ، ترجمۀ گرترود بل
 • وصله‌های ناجور
 • اندر مصائب ترجمه از زبان میانجی
 • روایتِ واژه‌های بیگانه در کتابِ ردِّ آبیِ روایت
 • بهره‌گیری از آثار کهن ادب فارسی در ترجمه
 • رهایی از چنگ مفهوم کهنۀ وفاداری؛ گفت‌و‌گو با لوئیز فون فلوتو
 • زیبا و وفادار