درباره فصلنامه

 

   –  مترجم فصلنامه‌ای است درباره ترجمه که از سال 1370 در مشهد منتشر می‌شود.

   –  موضوعات مورد علاقه ما عبارتند از: نظریه و عمل ترجمه ادبی، تاریخ ترجمه در ایران، آموزش ترجمه و نقد ترجمه.

   –  چنانکه از عنوان مجله برمی‌آید، مخاطبین مجله عبارتند از مترجمان، به‌خصوص مترجمان ادبی، و مدرسان ترجمه و همۀ علاقه‌مندان ترجمه

   –  ما به سازوکار ترجمه علاقه‌مندیم بنابراین علاقۀ ما به ترجمه از زبان انگلیسی محدود نمی‌شود.

   –  ما فقط به آن دسته از موضوعات نظری و عملی علاقه‌مندیم که در عمل به کار مترجم می‌آید و به او بینش یا آموزش می‌دهد.

   –  مجلۀ مترجم امتیاز پژوهشی ندارد. ما از همه افراد علاقه‌مند مقاله می‌پذیریم.

 

مترجم

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی خزاعی فر

مدیر مجله: دکتر سمیه دل‌زنده‌روی

مدیر سایت و ارتباطات: دکتر سمیه دل‌زنده‌روی

پشتیبان فنی: مصطفی پورعلی

 

آرای مندرج در مترجم لزوماً بادیدگاه مترجم منطبق نیست.