شماره ۶۷

فهرست عناوین آخرین شماره

 • بحران در ترجمه و تألیف ادبی
 • ترجمه‌ ادبی و نسبت آن با تولید ادبیات
 • بحران تولید یا بحران مصرف؟ نظام ادبیات در سیطره نهاد
 • چالش میان فارسی و عربی: گفت‌وگو با دکتر آذرتاش آذرنوش
 • شکفتن فارسی در هوای ترجمه: نگاهی به سبک ترجمه عبدالله توکل
 • درباره کتاب تاریخ ترجمه در ایران (۲): گفت‌وگو با عبدالحسین آذرنگ
 • شیوۀ ترجمۀ پاره‌جمله
 • ادبیات جهان و الگوهای رقیب (۲)
 •  تاریخ دریافت
 • کارگاه ترجمه
 • نقدی بر ترجمۀ ارسطو نوشته ورنر یگر (۱)
 • الگوی پیشگامانه رایس برای نقد ترجمه(۲)
 • چگونه ترجمه را بخوانیم؟
 • یادداشت‌های یک ویراستار (۴)
 • نقد ترجمه/ جزء از کل؛ ترجمه پیمان خاکسار/ تیمبوکتو؛ ترجمه شهرزاد لولاچی
 • کجاست فکرِ حکیمی و رایِ بَرْهمَنی
 • بهترین ترجمه‌ای که خونده‌ام؛ آذرتاش آذرنوش
 • ذکر علی ابن عبدالله
 • آشنایی با یک مترجم؛ مهسا خراسانی
 • سکانس‌های به‌یادماندنی تاریخ سینما؛ مرد سوم