مترجم ۷۴

فهرست عناوین:

 • شرط چهارم مترجمی
 • مسئلۀ سبک در ترجمۀ ادبی
 • چینی نازک تنهایی متن
 • حباب دانشگاه ترکیده!
 • آنتوان بِرمَن: اندیشمندی بزرگ در دام تعابیری کوچک
 • دو ترجمه از متنی واحد به دو سبک متفاوت
 • گردش در زیر درخت‌‌های نخل (از ترجمه‌ناپذیری شعر)
 • زبان پاک
 • حکایتِ نخستین نقد ترجمه در ایران
 • ترجمۀ ادبی خوب چگونه ترجمه‌ای‌ است؟
 • عباس خلیلی: مترجم، نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی
 • بررسی تطبیقی دو ترجمۀ  الکامل ابن اثیر
 • کارگاه ترجمه؛ قیدهای–ly ومعادل‌های آن‌ها
 • [تاریخ مختصر] ترجمۀ ادبیات انگلیسی به فارسی
 • کم رنگ شدن گذشته نقلی در نوشتار
 • در باب تطابق فاعل و فعل
 • ماجرای من و دکتر باطنی و مدونا
 • اعترافات یک مترجم