نکته های ترجمه و ویرایش (6)

کنش متقابل
این اصطلاح را برابر interaction گذاشته اند. معادلهای «تعامل» ، «اندر کنش» و «کنش و واکنش» نیز برای آن گذاشته اند. مخالفان « کنش متقابل» می گویند. این اصطلاح به صورت صفتی این کلمه راه نمی برد؛ به عبارت دیگر، به کمک این اصطلاح نمی توان برای interactive معادل ساخت.
به این ترتیب، اگر ما با عبارت interactive processes مواجه شویم، باید آن را فرایندهای کنش متقابلی» ترجمه کنیم، که ترکیب مناسبی نیست. اتعامل این مسئله را ندارد اما فارسی گرایان آن را خوش ندارند.
طرفداران «اندر کنش» این کلمه را برای رویارویی با این مشکل ساخته اند. زیرا به راحتی می توان آن را به «اندر کنشی» تبدیل کرد که صفت است.
اینکه در معادل سازی باید دقت شود که اصطلاح ساخته شاهه توانایی چرخش در حالتهای صرفی گوناگون را داشته باشد نکته درستی است و باید. تا جایی که امکان دارد، آن را رعایت کرد. با وجود این، به این نکته نیز باید اندیشید که چرا ما در گذشته. و همچنین در حال حاضر . برای استفاده از صورتهای صفتی کلماتی نظیر گفت و گو »، « شست و شدو “۔ دادو ستاد»، «رفت و آمد » و «زد و خورد». که همه نوعی فعالیت دو طرفه و متقابل اند، دچار مضیقه نشاده ایم.

بر اساس الگوی بالا، «کردو کن» نیز می توان داشت.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *