کارگاه ترجمه؛ ابتکاری در فرهنگ هزاره

جمله از تعدادی گروه یا عبارت تشکیل می‌شود مانند گروه اسمی، گروه قیدی، گروه صفتی، گروه قیدی و گروه حرف اضافه. در این گروه‌ها یک واژه یا حرف اضافه هستۀ گروه را تشکیل می‌دهد که ممکن است واژه یا واژه‌های دیگری قبل یا بعد از آن قرار گیرند، اطلاعاتی دربارۀ آن به دست دهند و آن را توصیف یا محدود کنند. در گروه اسمی «هفت تا میز عسلی»، «میز» هسته، «هفت تا» توصیفگر پیشین و «عسلی» توصیفگر پسین است. پس از هستۀ گروه اسمی در فارسی، یا اسم می آید یا صفت. اگر صفتی بعد از اسم بیاید، آن ترکیب را صفت و موصوف می نامیم؛ و اگر اسم بیاید، مضاف و مضاف‌الیه.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *