ترجمه، فرامتن و روایت شناسی

دنیای متن، تكثر واقعیت های چندگانگی معنایی، با این موضوعات سفر خود را به اعماق اعجاز ترجمه آغاز می کنیم. بسیاری از منتقدین کوشیده اند متن و روش های ممکن تفسیر متن را تحلیل کنند. در اینجا آنچه اهمیت دارد مفاهیم کلیدی واقعیت و باز نمود (representation) است. این دو مفهوم سالها موضوع بحث منتقدان بوده است. کار مترجم تا حد زیادی به این مفاهیم بستگی دارد زیرا این مفاهیم مبنای درک متن می باشند. این مساله را می توان در خود عمل نوشتن و متنیت (textuality) جستجو کرد، مفاهیمی که منتقدین پساساختارگرا و ساختارگرا به آنها پرداخته اند.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *