جایگزینی و اهمیت آن در ترجمه

1- مقدمه
جایگزینی (anaphora) عبارت است از نوعی رابطه میان دو واحد زبانی، و آن وقتی ایجاد میشود که بخواهیم یک واحد زبانی را در جمله یا جملات بعد تکرار کنیم. این واحد زبانی که آن را مرجع (antecedent) میگوئیم ممکن است کلمه، گروه (phrase)، بند (clause) یا جمله باشد. بجای تکرار مرجع، از واحد زبانی دیگری استفاده میکنیم که آن را جایگزین (anaphor) مینامیم.

در مثال زیر کلمات garage , a car , John مرجع و كلمات which , it , him به ترتیب جایگزین آنها هستند:

1. John bought a car, and within two days it was back in the garage which
had sold it to him.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *