برای انبساط خاطر

• زبان انگلیسی، زبان دیوانه
مت راجرز در باره زبان انگلیسی می گوید: در تاریخ سیاره زمین، هیچ زبانی به اندازه زبان انگلیسی کاربرد نداشته است. یک هفتم جمعیت کره زمین به زبان انگلیسی صحبت می کنند. بیش از نیمی از کتاب های دنیا و سه چهارم مکاتبات بين المللی به این زبان است. این زبان با داشتن حدود دو میلیون کلمه، غنی ترین واژگان را دارد. با این حال بی رودربایستی، زبان انگلیسی زبان دیوانه ای است.

We take English for granted. But if we explore its paradoxes, we find that quicksand can work slowly, boxing rings are square and a guinea pig is neither from Guinea nor is it a pig. There is no egg in eggplant nor ham in hamburger; neither apple nor pine in pineapple. English muffins weren’t invented in England or French fries in France. Sweetmeats are candies while sweetbreads, which aren’t sweet, are meat.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *