چون جمع شد معانی

در آثار برجسته فاکنر، عنوان نقشی اساسی دارد و بیشتر اوقات مأخوذ از اثر ادبی یا آواز سیاهپوستان (Blues) است. به عنوان نمونه، خشم و هیاهو، یا درست تر، غوغا و خشم (The sound and the fury) ، برگرفته از آخرین حديث نفس مكبث است. تصاویر و تعابیر نقل نشده این حديث نفس – زندگی در قیاس با سایه پوینده، با بازیگر بینوایی که ساعتی را بر صحنه می خرامد و می خروشد، با افسانه ای که از زبان ابلهی گفته می آید پر از غوغا و خشم – با موضوع و مضمون و احوال اشخاص داستان عجیب پیوند دارد. از جمله اینکه بخش نخست رمان از زبان ابلهی روایت می شود. بخش دوم اختصاص به کونتین دارد که سایه پوینده ای بیش نیست. کدی، با اینکه هیچ بخشی از رمان به وی اختصاص نیافته است، مانند سایه یا روح سرگردان در ذهن و دل آدمهای دیگر داستان حضور دارد. و حديث نفس جیسن شرح مفصلی از خرامیدنها و خروشیدنهای بیحاصل اوست. یا عنوان اثر برجسته دیگر فاکنر Go Down , Moses مأخوذ از مصرع نخست یکی از آوازهای سیاهپوستان است.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *