نقد ترجمه

آنچه که تاکنون در حوزه نقد ترجمه به طور مستقیم یا تلویحی در مجله مترجم مطرح شده غالباً تا آنجا که به خاطر دارم نقد زیبایی شناختی است که به حق در ترجمه ادبیات جایگاه خاصی دارد موضوعی که می خواهم امروز در اینجا مطرح کنم نگاهی دیگر به نقد ترجمه است که شاید در کنار نگاه زیبایی شناختی مجله مترجم بتواند راه تازه‌ای را در این زمینه بگشاید. ابتدا باید به این نقد و سنجش کیفیت( یا ارزشیابی) ترجمه تفاوت قائل شویم. سنجش با درست و غلط خوب و بد سر و کار دارد و محدود به مقابل است یعنی متن مقصد را در مقایسه با متن مبدا محک زنیم و آن را در چهارچوب غلط و درست خوب و بد نگاه می‌کنیم اساس سنجش مفهوم معادل است که خود مفهومی ثابت نیست و تعریف آن از متن به متن ژانر در آن دوره به دوره تغییر می‌کند سنجش ترجمه غالباً فاقد چهارچوب نظری است و از این رو معیار ثابتی ندارد.
نقد ممکن است متن مقابل شروع شود ولی به آن محدود نمی‌شود با غلط و درست سروکار ندارد بلکه بیشتر به این توجه دارد که هر انتخاب واژگانی و نحوی چه تاثیری در خواننده و جامعه و جوامع مقصد دارد.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *