فراسوی نظریه های ترجمه

دیدگاهی که در این مقاله درباره ماهیت ترجمه اخلاق ترجمه و آموزش ترجمه بیان می شود. با دیدگاه ما در مترجم متفاوت است. در پایان مقاله نظر خود را به جمال نسبت به اظهارات نویسنده محترم آورده ایم و از نظریات کسانی نیز که با این اظهارات موافق یا مخالف هستند. استقبال می کنیم. سر دبیر

اگر به نظریه های ترجمه در طول تاریخ نظری بیفکنیم. در می یابیم که هر یک از آنها مروج نوعی ایدئولوژی هستند. بنابراین، وقتی که ما به نقد هر نظریه ترجمه می پردازیم، در حقیقت ایدئولوژی نهفته در آن را نقد می کنیم. اگر در اکثر موسسات دانشگاهی که به آموزش ترجمه می پردازند نظر خواهی شود که ویژگیهای ترجمه خوب چیست، به احتمال فراوان دقت، پیروی از ساختار متن مبدا و سبک و مقصود نویسنده.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *