از گوشه و کنار

زندان زبان، زندان موقت است
فرزانه طاهری سخنان خود را در جمع زنان ناشری که شهریور ماه در نمایشگاهی در شهر رشت گرد هم آمده بودند، با این جمله آغاز کرد و ادامه داد: روزی می رسد که نگهبان مشفق با کلیدهایش از راه برسد و ما را از این زندان برهاند. مترجم زندان زبان را می گشاید و کمک می کند تن از آن زبان و فرهنگ و مخاطبان اولیه اش که محدود بودند خلاصی یابد.

گوشه هایی از این سخنرانی :
“… جدا کردن زبان از فرهنگ دشوار و بلکه غیر ممکن است. با یک زبان نمی توان معنای زبان دیگر را بیان کرد. به این معنا زبانهای مختلف. گویندگان به آن زبانها را آماده می کنند که به نحو متفاوتی فکر کنند، یعنی توجه خود را به جنبه های متفاوتی از محيط معطوف کنند. ترجمه فقط جستجوی کلماتی دیگر با معنای مشابه نیست …”


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *