همراه با مترجم

پس از چاپ مقاله همراه با مترجم در شماره سوم، بسیاری از خوانندگان با ارسال نامه خواهان ادامه این مباحث آموزشی شدند. از طرف دیگر برخی از خوانندگان معتقد بودند که ویرایش ترجمه های دانشجوی بدون اظهار نظر و توضیح فایده آموزشی چندانی ندارد. من خود نیز بر این عقیده بودم و در پی فرصت مناسبی می گشتم تا مباحث عملی همراه با مترجم را ادامه بدهم. بالاخره به این فکر افتادم مقالاتی را که به عنوان تکلیف هفته به دانشجویان میدادم تا در خانه ترجمه کنند و در کلاس به بحث بگذاریم به همراه ترجمه یکی از دانشجویان و توضیحات خودم در اینجا نقل کنم. امید است که برای دوستداران ترجمه سودمند باشد.
برای جلوگیری از سوء تفاهم احتمالی، لازم میدانم نکته ای را توضیح بدهم. در این مقاله ضمن نقد دو ترجمه، ترجمه پیشنهادی خودم را نیز آورده ام، ترجمه من، چنانکه از عنوان آن بر می آید، ترجمه پیشنهادی است و لزوما بهترین با تنها ترجمه ممکن نیست. می توان در باره درستی ترجمه بحث کرد، اما آنجا که پای ذوق به میان می آید، مجال بحث ننگ تر میشود. مترجم تازه کار در پی سرمشقی است بی نقص که آن را الگوی کار خویش قرار دهد و اگر در ترجمه مترجمی که چنین ادعایی دارد نقصی بیابد به کار دیگران بی اعتماد و به کار خویش غره میشود. باید بدانیم که ذوق هر فرد عاملی مهم در ترجمه او و نیز در تفاوت او نسبت به ترجمه دیگران است و اساسا رنگ نسبیت از ترجمه زدودنی نیست و در نهایت چیزی که چند ترجمه درست را از یکدیگر متفاوت میکند ذوق مترجمان و ذوق منتقدان است


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *