درباره فصلنامه

 

   –  مترجم فصلنامه ای است درباره ترجمه که از سال ۱۳۷۰ در مشهد منتشر میشود.

   –  موضوعات مورد علاقه ما عبارتند از: نظریه و عمل ترجمه ادبی، تاریخ ترجمه در ایران، آموزش ترجمه و نقد ترجمه.

   –  چنانکه از عنوان مجله برمیآید، مخاطبین مجله عبارتند از مترجمان، بخصوص مترجمان ادبی، و مدرسان ترجمه و کلیه علاقه مندان ترجمه

   –  ما به سازوکار ترجمه علاقه مندیم بنابراین علاقه ما به ترجمه از زبان انگلیسی محدود نمیشود.

   –  ما فقط به آن دسته از موضوعات نظری و عملی علاقه مندیم که در عمل به کار مترجم می آید و به او بینش یا آموزش میدهد.

   –  مجله مترجم امتیاز پژوهشی ندارد. ما از همه افراد علاقه مند مقاله میپذیریم.

 

مترجم

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی خزاعی فر

مدیر مجله: زهرا اسماعیلی

مدیر سایت و ارتباطات: دکتر مسعود خوش سلیقه

پشتیبان فنی: مصطفی پورعلی

 

سایر همکاران آخرین شماره:

  – دکتر علیرضا خان جان

  – آزاده اسلامی

  – میرمحمدخادم نبی

  – سمیه دل زنده روی

  – زهرا سالاری

  – نازنین شادمان

  – فرزانه شکوهمند

   – سمانه فرهادی

نقل مطالب مترجم با ذکر مأخذ مانعی ندارد.

آرای مندرج در مترجم لزوما منطبق بادیدگاه مترجم نیست.