شماره ۶۶

فهرست عناوین

 • دو سنت ترجمه ادبی در ایران
 • رنگ و بوی ترجمه
 • ترجمه، دریچه‌ای به جهانی متفاوت
 • گفت‌وگو با مصطفی ملکیان
 • یادداشت‌های یک ویراستار(۳)
 • درآمدی بر مطالعات تاریخی ترجمه
 • گفت‌وگو با عبدالحسین آذرنگ درباره تاریخ ترجمه در ایران
 • روش ترجمه در دارالترجمه ناصری
 • تاریخ ترجمه آثار جنبش مدرنیست در ایران
 • ادبیات جهان، مجموعه‌سازی و علوم انسانی دیجیتال
 • نقشه‌برداری از ادبیات جهان
 • طنز ترجمه
 • به عبارت دیگر
 • آراء دیک دیویس در باب ترجمه
 • الگوی پیشگامانه رایس برای نقد ترجمه(۱)
 • درنگی در ترجمه یک عنوان
 • آشنایی با یک مترجم؛ مریم مفتاحی
 • ترجمه گفت‌وگوهای طنز در فیلم
 • بحثی درباره پیشوند «هم»